هم آموز، مشاور هوشمند

این پروژه در سال ۱۳۹۴ با همکاری گاج تعریف شده و هدف از آن ارائه یک نرم افزار دستیار مشاور است که برنامه ریزی و ثبت فعالیت های درسی را برای دانش آموزان تسهیل کرده و مشاور نیز در هر لحظه می‌تواند عملکرد دانش آموز خود را مشاهده کند.

  • مشتری گاج
  • سال 1394
  • شرح وظایف طرح و پیاده‌سازی نرم افزار
  • دسته بندی